Проект Нового Статуту ЛРУ

Шановні колеги, відповідно до рішення Конференції ЛРУ, робоча група підготувала Статут ЛРУ в новій редакції. Прошу ознайомитися та дати свої зауваження та пропозиції.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

“ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ”

від ____ _____________2014 року

Протокол № 1

Голова установчих зборів

____________________________________

Секретар установчих зборів

____________________________________

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

“ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

ТА РАДІОСПОРТУ”

м. Київ, 2014 р.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ” є добровільним громадським об’єднанням юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, з організаційно-правовою формою – громадська спілка та є , яка здійснює діяльність за спільними інтересами до радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та аматорського радіоспорту.

1.2. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ” утворена Рішенням установчих зборів засновників юридичних осіб приватного права від _____ _____________ 2014 року, Протокол № 1.

1.3. ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ” у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про громадські об’єднання” та “Про фізичну культуру і спорт”, “Регламентом аматорського радіозв’язку України” та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, діяльність і правовідносини у цій сфері, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, інструкціями, положеннями, регламентами та іншими актами.

1.4. Діяльність ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ” ґрунтується на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівноправності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.5. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ” здійснює свою діяльність в якості юридичної особи приватного права з моменту її державної реєстрації та являється непідприємницьким, некомерційним товариством, основною метою якого не є отримання прибутку, може мати поточні та інші рахунки в установах банку та має право від свого імені укладати договори, набувати немайнових прав, бути позивачем та відповідачем в судах, адміністративних судах, господарському та третейському судах.

1.6. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ” має власну печатку, штампи, емблему та інші атрибути, зразки яких затверджуються та реєструються у встановленому законодавством порядку, в якості офiцiйного засобу інформації має свій офіційній веб-сайт в мережі Інтернет.

1.7. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ” є визнаною Міжнародним радіоаматорськім союзом IARU громадським об’єднанням України, яка реалізує повноваження в Україні за напрямками радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту на всій території України відповідно до законодавства України та вимог Конституції IARU.

РОЗДІЛ ІІ. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

2.1. Повне найменування громадського об’єднання є:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ”;

англійською мовою – UNION PUBLIC “UKRAINIAN AMATEUR RADIO LEAGUE, RADIO COMMUNICATION AND RADIO SPORTS”

2.2. Скороченим найменуванням ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРСТВА, АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОСПОРТУ” є:

українською мовою – “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ” або “ВЛР”:

англійською мовою – “UKRAINIAN AMATEUR RADIO LEAGUE” or “UARL”.

РОЗДІЛ III. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Загальною метою ВЛР є задоволення та захист спільних інтересів радіоаматорів у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та аматорського радіоспорту.

3.2. Основною метою діяльності ВЛР у сфері радіоаматорства є популяризація та сприяння в:

розробці, конструюванні та модернізації різноманітної електронної апаратури побутового та зв’язкового призначення;

розробці, конструюванні та модернізації аматорської приймальної та передавальної апаратури, антенно-фідерних пристроїв та допоміжного до них устаткування;

виготовленні, відновленні та відтворенні різноманітних зразків апаратури радіозв’язку промислового виробництва та аматорського виготовлення;

участі у роботі комісій з метою визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та технічного стану аматорських радіостанцій.

3.3. Основною метою діяльності ВЛР у сфері аматорського радіозв’язку є популяризація та сприяння в:

проведенні аматорських радіозв’язків різними видами випромінювання та модуляції на коротких та ультракоротких хвилях;

організації та присвоєння спостережних позивних сигналів радіоаматорам, їх обліку;

обміні картками-квитанціями (далі – QSL-картками), що підтверджують проведення двобічних аматорських радіозв’язків, або фактів приймання (прослуховування) сигналів аматорських радіостанцій;

проведенні експериментальних аматорських радіозв’язків в рамках державних і аматорських досліджень і програм;

організації аварійного аматорського радіозв’язку в інтересах державних органів влади у надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих тощо відповідно до нормативно-правових актів України.

3.4. Основною метою діяльності ВЛР, як громадського об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості – федерації радіоспорту, є популяризація та сприяння в:

всебічному розвитку аматорського радіоспорту;
залученні широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності радіоаматорів-спортсменів;
участі у розробленні та впровадженні програм розвитку радіоспорту;
організації спортивних, організаційних та інших практичних і теоретичних заходів серед членів ЛРУ, інших українських і закордонних радіоаматорів;
участі у підготовці професійних спортивно-технічних кадрів;
розвитку та зміцнення міжнародних спортивних зв’язків у сфері радіоспорту.
3.5. Напрямами діяльності ВЛР являються:

3.5.1. Забезпечення і надання правової підтримки членам ВЛР – радіоаматорам і радіоспортсменам, як суб’єктам Служби аматорського радіозв’язку України, при взаємодії з контролюючими органами, з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, використання радіочастотного ресурсу, усунення радіоперешкод, розміщення і встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації електронного обладнання тощо.

3.5.2. Участь у роботі консультативних та дорадчих органів щодо розробки нормативно-правових актів, які стосуються сфери радіозв’язку, радіоаматорської і спортивної діяльності, їх регламентування, планів використання радіочастотного ресурсу, встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування на технічних спорудах і житлових будинках, ділянках місцевості, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання.

3.5.3. Участь, в порядку визначеному нормативно-правовими актами в роботі комісій з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану аматорських радіостанцій.

3.5.4. Всебічне сприяння розвитку радіоаматорства, технічної творчості, аматорського радіозв’язку та радіоспорту, створення організаційних та правових умов для залучення до радіоаматорства і радіоспорту широких верств населення.

3.5.5. Пропаганда радіоаматорства, аматорського радіозв’язку і радіоспорту, як чинників здорового і активного способу життя і реалізації творчих здібностей, формування в позитивного відношення до радіоаматорів, підвищення їх значимості в суспільстві.

3.5.6. Підтримка та надання допомоги у створенні та роботі колективних аматорських радіостанцій при школах та інших учбових закладах, різноманітних радіоаматорських об’єднань, діяльність яких спрямована на розвиток технічної творчості дітей та молоді у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту. Сприяння у подальшому навчанні та працевлаштуванні молоді за напрямком порідненим з радіоаматорством.

3.5.7. Підтримка правових, матеріальних, соціальних, організаційних та інших потреб радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.

3.5.8. Розробка та впровадження учбових та інших програм з підготовки операторів аматорських радіостанцій, підвищення спортивної і технічної кваліфікації, поширення передового досвіду з радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту.

3.5.9. Вивчення, дослідження та впровадження в радіоаматорську діяльність новітніх світових технологій, частот і видів радіозв’язку, розробка та впровадження україномовної радіоаматорської та технічної термінології.

3.5.10. Сприяння в підготовки радіоспортсменів для національних збірних команд України та забезпеченні їх участі в офіційних міжнародних змаганнях з радіоспорту.

3.5.11. Організаційно-інформаційна підтримка, сприяння в проведенні та участі в національних і міжнародних змагань, а також за програмами Міжнародного Союзу радіоаматорів (далі – IARU) з аматорських видів радіоспорту.

3.5.12. Участь в розробці пропозицій до Правил спортивних змагань з радіоспорту, Положень про всеукраїнські та міжнародні змагання з радіоспорту, Календарного плану змагань України з радіоспорту тощо.

3.5.13. Надання інформаційної та матеріальної підтримки членам ВЛР в проведенні змагань, днів активності, експедицій, польових днів, фестивалів, конкурсів, ярмарок тощо, спрямованих на популяризацію радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту.

3.5.14. Здійснення відповідно до законодавства підприємницької діяльності ВЛР та через створені підприємства для надання послуг радіоаматорам з метою задоволення їхніх інтересів у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту.

3.5.15. Розвиток міжнародних зв’язків між радіоаматорами, популяризація України за кордоном, підтримка членства в IARU та участь в роботі його керівних органів, сприяння імплементації міжнародних норм і стандартів в національну радіоаматорську діяльність.

3.6. Для реалізації своєї мети та напрямів діяльності ВЛР має право:
вільно поширювати інформацію про свою діяльність і пропагувати свою мету;

самостійно керувати діяльністю ВЛР відповідно до визначеної мети та статутних напрямів діяльності на засадах демократичності, самоврядності і невтручання органів державної влади крім випадків, визначених законодавством;

укладати з іншими громадськими об’єднаннями зі статусом юридичних осіб угод про співробітництво та взаємодопомогу;

засновувати в установленому законом порядку видавництва газет, журналів, науково-популярної, довідкової та спортивної літератури радіоаматорського напрямку;

одержувати у порядку, визначеному законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування публічну інформацію;

звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозиціями, заявами, скаргами з метою захисту інтересів і діяльності членів ВЛР та інших радіоаматорів;
брати участь, в порядку визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та стосуються сфери діяльності ВЛР;
проводити мирні зібрання;
бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
бути позивачем і відповідачем у судах, представляти і захищати законні інтереси ВЛР та законні інтереси радіоаматорів у державних органах влади, а також за межами України;
брати участь у здійсненні державної регуляторної політики згідно законодавства;

здійснювати підприємницьку діяльність особисто та через створені в порядку, передбаченому законом підприємства, діяльність яких відповідає меті і напрямам роботи ВЛР та сприяє її досягненню;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати всі заходи ВЛР, спрямовані на розвиток радіоаматорства та радіоспорту, допомагати соціально вразливим категоріям радіоаматорів і радіоаматорам з обмеженими фізичними можливостями;

здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
відзначати та нагороджувати призерів і переможців різноманітних радіоаматорських змагань, інших спортивних і технічних заходів, авторів нових технічних розробок, переможців радіотехнічних виставок тощо;
приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів) у межах законодавства України;
здійснювати співробітництво із закордонними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями відповідно до законів України та міжнародних договорів України;

використовувати інші права відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ВЛР,

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКІ ЇЇ ЧЛЕНІВ

4.1. Членами ВЛР можуть бути:

юридичні особи приватного права, в тому числі радіоаматорські громадські об’єднання (клуби, спілки, товариства, федерації тощо) зі статусом юридичної особи;

фізичні особи – громадяни України, які досягли 18 років і не визнані в установленому законодавством порядку недієздатними.

Членство в ВЛР підтверджується записом у внутрішньому обліку бази даних членів ЛРУ відповідно до Положення про внутрішній облік членів ВЛР.

4.2. Членство в ВЛР для юридичних осіб приватного права, що визнають цей Статут і надають матеріальну підтримку діяльності ВЛР, набувається на підставі рішення їх вищого керівного органу та заяви на ім’я керівника ВЛР від особи, уповноваженої представляти таке громадське об’єднання. До заяви додаються: витяг з рішення вищого керівного органу юридичної особи, копія статуту та копія свідоцтва про реєстрацію цього громадського об’єднання, данні про кількість членів юридичної особи.

Рішення про набуття та припинення юридичною особою приватного права членства в ВЛР приймається уповноваженим керівним органом ВЛР за поданням керівника ВЛР.

4.3. Членство в ВЛР для фізичних осіб – радіоаматорів, радіоспортсменів, інших громадян України, що визнають цей Статут і надають матеріальну підтримку діяльності ВЛР та підтримку своєю особистою участі в роботи ВЛР, набувається за їх особистою письмовою заявою на ім’я керівника ВЛР, а також дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства і статутних завдань. До заяви додаються дві фотокартки розміром 30´40 мм та анкета встановленого зразку.

Рішення про набуття та припинення фізичною особою членства в ВЛР приймається уповноваженим керівним органом ВЛР за поданням керівника ВЛР.

4.4. Рішення про набуття членства в ВЛР для юридичних осіб приватного права та фізичних осіб приймається протягом двох місяців с часу надходження до керівника ВЛР заяви та інших документів про вступ.

Членство в ВЛР юридичних осіб приватного права та фізичних осіб настає від дати прийняття рішення про їх прийом в члени ВЛР, сплати щорічного членського внеску та внесення відповідного запису у внутрішній облік членів ВЛР.

Прийнятим у встановленому порядку до ВЛР членам, уповноваженим органом вручається особисто або надсилається поштою членський квиток або членське посвідчення встановленого зразку та за добровільний вступний внесок, стилізована емблема ВЛР.

4.5. У випадку виявлення невідповідності відомостей, вказаних у вступній заяві юридичної особи приватного права, таких як реєстрація статуту, свідоцтва про реєстрацію об’єднання, місцезнаходження, керівний склад, з даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, рішенням уповноваженого керівного органу ВЛР може бути відмовлено у набутті членства.
4.6. Члени ВЛР – юридичні особи приватного права та фізичні особи, крім пільгових категорій, сплачують щорічний членський внесок, розмір котрого визначається вищим керівним органом ВЛР у спосіб, визначений відповідно до вимог Положення про порядок сплати, обліку, використання членських та інших грошових внесків.
4.7. Підставами для припинення членства в ВЛР юридичних осіб приватного права та фізичних осіб являються:

4.7.1. Добровільний за власнім бажанням вихід з членства в ВЛР.

4.7.2. Несплата щорічного членського внеску в ВЛР без поважних причин терміном понад шість місяців, починаючи з 10 листопада поточного року.

4.7.3. Невиконання без поважних причин вимог і рішень керівних органів ВЛР, якщо вони не суперечать вимогам законодавства та цьому Статуту.

4.7.4. Перешкоджання проведенню Конференції чи голосуванню або порушення таємниці голосування, фальсифікації при проведенні виборів, що призвело до розголошення волевиявлення учасників виборів, навмисне спотворення результатів голосування.

4.7.5. Заподіяння майнової або грошової шкоди ВЛР, що завдана рішеннями, діяльністю або бездіяльністю керівників органів управління ВЛР, фізичними або юридичними особами приватного права – членами ВЛР, найманими працівниками ВЛР.

4.7.6. Несвоєчасне, понад 60 днів з часу внесення змін до відомостей в облікових державних органах реєстрації, надання до ВЛР відомостей від юридичної особи приватного права про зміни її статуту, складу керівних органів, особи, уповноваженої її представляти, місця знаходження юридичної особи.

4.8. Фізичні та юридичні особи приватного права автоматично втрачають членство в ВЛР в разі:

4.8.1. Добровільного за власнім бажанням виходу з членства в ВЛР.

4.8.2. Вступу в законну силу рішення суду про припинення діяльності юридичної особи приватного права – члена ВЛР.

4.8.3. Вступу в законну силу рішення суду про заборону ВЛР.

4.8.4. Вступу в силу рішення суду щодо визнання фізичної особи недієздатною.

4.8.5. У разі смерті фізичної особи – члена ВЛР.

4.8.6. Припинення діяльності юридичної особи приватного права – члена ВЛР шляхом саморозпуску або реорганізації.

4.9. Добровільне припинення членства в ВЛР здійснюється за особистою письмовою заявою фізичної особи або за письмовим повідомленням уповноваженого представника юридичної особі приватного права на ім’я керівника ВЛР. Членство в ВЛР припиняється з дати подання заяви про добровільне припинення такого членства.

В разі відмови фізичної особи у наданні письмової заяви або повідомлення від юридичної особи приватного права про добровільне припинення членства в ВЛР, припинення членства в ВЛР здійснюється за п. 4.7.2 цього Статуту.

4.10. Порядок припинення членства в ВЛР за невиконання пунктів 4.7.2-4.7.6 цього Статуту здійснюється за наступною процедурою:

4.10.1. Рішення про припинення членства в ВЛР приймається уповноваженим керівним органом за поданням керівника ВЛР під час чергового засідання.

4.10.2. Член ВЛР за 60 днів до розгляду питання щодо припинення його членства письмово попереджається керівником ВЛР або уповноваженою ним особою про суть порушення, із зазначенням пунктів цього Статуту, які не виконувалися особою, з вимогою про надання письмового пояснення причин і обставин порушення.

4.10.3. В разі надходження невмотивованої відповіді від члена ВЛР або відсутності відповіді, керівник ВЛР або уповноважена ним особа за 10 днів до початку засідання уповноваженого керівного органу ВЛР повідомляє члена ВЛР про дату, час, місце та спосіб (в разі засідання за допомогою засобів зв’язку) проведення засідання керівного органу ВЛР з розгляду питання про припинення його членства.

4.10.4. Після прийняття рішення про припинення членства в ВЛР, витяг з протоколу засідання з прийнятим рішенням протягом 10 днів та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВЛР.

4.11. В разі прийняття рішення про припинення членства в ВЛР, з часу оприлюднення його на офіційному веб-сайті ВЛР, зацікавлена юридична особа або фізична особа протягом 10 діб має право подати мотивовану скаргу про неправомірність прийнятого рішення до вищого за значенням органу управління ВЛР шляхом її подання через керівника цього органу ВЛР. До часу розгляду та прийняття рішення за скаргою заявника вищим за значенням органом управління ВЛР, членство в ВЛР цієї особи не припиняється.

4.12. Порядок припинення членства в ВЛР за заподіяну майнову або грошову шкоду ВЛР здійснюється за процедурою, що визначена у п. 4.10 цього Статуту з урахуванням, що заподіяна шкода повинна бути відшкодована особою, котра її завдала, відповідно до законодавства.

4.13. Припинення особою повноважень в керівн

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0