Кубок 45 років клубу SP8PEF

MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB POLSKIEGO ZWIĄZKU
KRÓTKOFALOWCÓW PRZY BURMISTRZU MIASTA
ORAZ BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

O R G A N I Z U J Ą

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE

z okazji
„ 45-lat Działalności Klubu SP 8 PEF ”

R E G U L A M I N

1. Celem organizowanych Zawodów jest uczczenie 45-tej rocznicy działalności
Międzyzakładowego Klubu SP 8 PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych
i klubowych z SP z mocą do 100 W – stacje zagraniczne mile widziane .

3. Zawody odbędą się w dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela ) od godz. 7,00 do 7,45
czasu lokalnego .

4. Pasmo 3,5 MHz – emisja SSB.

5. Punktacja:
a / za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora – 3Z 45 PEF – 20 pkt .

b/ za nawiązanie łączności z krótkofalowcami posiadającymi Medal
„Zasłużony dla rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia” – 15 pkt .

c / za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi „ Dyplom JAROSŁAW ” – 10 pkt .

d / za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi – 5 pkt .

6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego
numeru łączności np. 59-001 ,operator posiadający Medal podaje dodatkowo MJ np.
59-001-MJ , stacje posiadające dyplom „ JAROSŁAW ” podają dodatkowo numer
posiadanego dyplomu np. 59-001-124 lub 59-001-A24.- rozdawanie punktów możliwe
tylko w jednej grupie , bez możliwości łączenia.

UWAGA: Za uczestnika zawodów uważa się stacje które przeprowadzą minimum
5 łączności – wymienione w minimum 5 logach..

7. Klasyfikacja :
a/ radiostacje indywidualne YL
b/ radiostacje indywidualne posiadacze ”Medalu” i Dyplomu „JAROSŁAW”
c/ pozostałe radiostacje indywidualne
d/ radiostacje klubowe
e/ radiostacje zagraniczne
f/ najaktywniejsza radiostacja organizatora zawodów

– 2 –

8. Wynik końcowy : dla stacji indywidualnych i klubowych to suma zdobytych punktów
pomnożona przez ilość łączności.

9. Nagrody :
a / za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – GRAWERTON
b / za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie – DYPLOM
Uwaga : Zwycięzcy w poszczególnych grupach zaproszeni zostaną na okolicznościowe
spotkanie w dniu 13 czerwca 2015 r. celem uroczystego odebrania nagród.

Fundatorami grawertonów i dyplomów są :
– Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
– Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
– Starosta Jarosławski
– Burmistrz Miasta Jarosławia
– SP2JMR – Honorowy Członek OT PZK w Jarosławiu
– Prezes OT PZK w Jarosławiu

10.Wyniki Zawodów ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od zakończenia
zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu obowiązujących
w PZK a grawertony i dyplomy wręczone zostaną na planowanym
okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów .

11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 25.IV.2015 r.
czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności , które winno zawierać grupę
klasyfikacyjną , wykaz stacji datę i czas łączności (lokalny) raport nadany i
odebrany.

12. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres : Klub Łączności
SP8PEF 37-500 Jarosław , skr . poczt. 127 lub pocztą elektroniczną – e-mail :
lp.2o1537401719@53to1537401719

13. Decyzje komisji są ostateczne.

14. Komisja w składzie.
Przewodniczący: – Zbigniew Guzowski SP 8 AUP
Członkowie: – Tadeusz Lewko SP 8 IE
– Grzegorz Bechta SQ 8 AY

UWAGA !
Jeśli uczestnik Zawodów spełni warunki Dyplomu „ JAROSŁAW “ otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania odrębnego zgłoszenia . Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres Klubu w wysokości 10 zł. a informację o dokonaniu wpłaty należy umieścić na zestawieniu z udziału w zawodach.

VY – 73 !
Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.
Organizatorzy.

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0